Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin korzystania ze zbiorów

 

Regulamin określający zasady i warunki korzystania
z Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
oraz Filii Bibliotecznej w Chojnie

§ 1

Postanowienia ogólne

1.Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu, zwana dalej „Biblioteka”, jest samorządową  
   instytucją kultury i działa na zasadach ustalonych w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej  
   w Pakosławiu nadanym jej Uchwałą Nr X/53/2003 Rady Gminy Pakosław z dnia
29 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu.

2.Korzystanie z usług i zbiorów Biblioteki jest ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem   
   opłat, które zgodnie z art. 14 ust.2 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
   z 2012 r. poz. 642 ze zm.) mogą być pobierane za :
2.1.wysłane monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu   
   wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
2.2.uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych,
2.3.sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki w ramach wypożyczeń    
   międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej),
2.4.w formie kaucji  - za wypożyczone materiały biblioteczne.
3.Wszelkie opłaty są pobierane zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora  
   Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego   
   Regulaminu.
4.Czytelnik korzystający ze zbiorów biblioteki zobowiązany jest do przestrzegania zasad   
   określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych   
   (Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
5.Czytelnik i bibliotekarz zobowiązani są zwrócić uwagę na stan działa przed jego   
   wypożyczeniem.
6.Czytelnik zobowiązany jest zwrócić materiały biblioteczne w stanie, w jakim zostały
   mu wypożyczone.
7.Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada  
   czytelnik, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie prawni.
8.Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza z prośbą o udzielenie mu informacji  
   dotyczących książek, doboru lektury oraz wskazówek dotyczących sposobu pracy
   z  książką.

§ 2

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Pakosławiu jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4,
63-920 Pakosław.

1.Dane osobowe czytelników są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem
   z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach
   statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 z późn. zm.  
   oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn. 29 czerwca 1995 z późn. zm.
2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie   
   ze zbiorów bibliotecznych.
3.Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się   
   poprzez e-mail iod@pakoslaw.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się
   we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
   z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4.Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9  
   ogólnego rozporządzenia.
5.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków administratora
   oraz wykonywania zobowiązań umownych.
6.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, odbiorcami danych osobowych mogą
   być organy władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
   powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych
   umów podpisanych z Gminną Biblioteką Publiczną w Pakosławiu przetwarzają dane
   osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
   w Pakosławiu.
7.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
   określonych w pkt. 5, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie
   obowiązującego prawa.
8.W związku z przetwarzaniem danych osobowych czytelnikom przysługują  następujące
   uprawnienia:
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane
  są nieprawidłowe lub niekompletne;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo   
  wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgodny na ich przetwarzanie.
9.W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
   na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia RODO),
   czytelnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to
   nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
   jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
10.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych  
   osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu czytelnikom przysługuje prawo   
   wzniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
   osobowych.
11.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez tą osobę danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, niepodania danych osobowych 
konsekwencją będzie nieuwzględnienie złożonego wniosku/podania/oferty. Podanie
danych osobowych  jest niezbędne do zarejestrowania korespondencji.

§ 3

Korzystanie z wypożyczalni – udostępnianie zbiorów na zewnątrz

1.Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz prowadzą :
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu,
- Filia Biblioteczna w Chojnie.
2.Prawo do wypożyczania zbiorów na zewnątrz mają wszyscy, którzy zapisali się do
   Biblioteki, zapoznali się z Regulaminem korzystania z usług Biblioteki, podpisali kartę
   zobowiązania.
3.Każdy zapisujący się do Biblioteki zobowiązany jest :
3.1.W przypadku obywateli polskich – okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
   a w przypadku osób do 13 roku życia również kartę zobowiązania podpisaną także przez   
   rodzica lub opiekuna prawnego,
3.2. W przypadku obcokrajowców – okazać paszport lub inny dokument zawierający  
   fotografię i potwierdzający tożsamość,
3.3.Zapoznać się z Regulaminem korzystania z usług Biblioteki,
3.4.Podpisać kartę zobowiązania z zastrzeżeniem określonym w pkt.3.1
4.Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 egzemplarzy na okres 3 miesięcy.
5.Bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych jednorazowo książek, jeśli pozwala
   na to zasobność księgozbioru, wówczas na koncie danego czytelnika stosuje się zapis   
   „podniesiony limit”.
6.Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczonych jednorazowo lektur szkolnych, jeśli
   w danym momencie istnieje duże zapotrzebowanie na wypożyczane tytuły.
7.Biblioteka ma prawo pobierać kaucje za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne   
   w następujących przypadkach :
7.1.Jeśli czytelnik nie jest stały mieszkańcem Gminy Pakosław – kaucja w zryczałtowanej   
   wysokości wg cennika, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, za każdy  
   wypożyczony egzemplarz. Przy wypożyczeniu szczególnie cennych materiałów – kaucja
   w kwocie co najmniej równej ich aktualnej wartości rynkowej wysokość kaucji określa   
   bibliotekarz).
7.2.Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki nieodebrana kaucja staje się
   własnością Biblioteki, którą przeznacza się na jej cele statutowe.
8.Czytelnik może trzykrotnie prolongować termin zwrotu wypożyczonych materiałów, pod
   warunkiem, że na daną publikację nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników;
   prolongata powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał
   obowiązek oddać wypożyczone zbiory.|
9.Prolongaty terminu zwrotu wypożyczonych materiałów czytelnik może dokonać osobiście
   we właściwej agendzie Biblioteki, telefonicznie lub poprzez e-mail.
10.Czytelnik ma możliwość zamawiania aktualnie wypożyczonych materiałów
    bibliotecznych oraz rezerwacji dostępnych materiałów; zamówione lub zarezerwowane
    materiały biblioteczne powinny być odebrane w ciągu 10 dni; po tym terminie rezerwacje
    zostaną anulowane.
11.Biblioteka zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich praw na drodze sądowej
    lub za pośrednictwem firmy windykacyjnej w sytuacji nie zwrócenia przez czytelnika  
    wypożyczonych zbiorów i nieuregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.
12.W przypadku nierozliczenia się czytelnika ze zobowiązań wobec Biblioteki, jego konto
    może zostać zablokowane do czasu uregulowania wszystkich należności; blokada konta   
    czytelnika może nastąpić w momencie, kiedy łączna wysokość kar za przetrzymanie
    zbiorów osiągnie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).
13.Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, powinien też
    zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone  uszkodzenia zgłosić
    bibliotekarzowi.
14.Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych
    książek odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności
    od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
15.W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki, czytelnik może, za zgodą
    bibliotekarza, dostarczyć w zamian inną książkę o nie mniejszej wartości, przydatną dla
    Biblioteki.
16.Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa
    ich koszty. Jeżeli czytelnik mimo wysyłania upomnień odmawia zwrotu książek lub
    uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami
    prawa.
17.Czytelnik niestosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu, może być czasowo,
    a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania
    z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi    
    przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

§ 4

Zasady korzystania z zasobów Biblioteki w okresie obowiązywania stanu epidemii
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie :
- Rozporządzenia Ministra  Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na  
  obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. , poz. 491),
- Decyzji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 29 kwietnia 2020 roku  
  dotyczącej wznowienia działalności niektórych instytucji kultury, w tym bibliotek
-Rekomendacji Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia  
 działalności bibliotecznej

wprowadza się następujące zasady korzystania z zasobów Biblioteki w okresie obowiązywania stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej :

1. Ograniczenie wolnego dostępu do księgozbioru, do katalogu kartkowego, czasopism
    oraz innej przestrzeni bibliotecznej (np. czytelni).
2. Zalecane jest wcześniejsze umówienie telefoniczne lub mailowe wizyty na konkretną  
    godzinę oraz złożenie zamówienia na książki, aby zminimalizować bezpośredni kontakt  
    czytelników biblioteki :
    - Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu – tel. 65 5478 478,
    - Filia Biblioteczna w Chojnie – tel. 65 5478 209,
    - adres e-mail : biblioteka@pakoslaw.com

3. Zachęca się czytelników do korzystania z oferty katalogu księgozbioru on-line, który
    dostępny jest na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu –  
    www.pakoslaw.com
    Korzystający z katalogu on-line mogą sprawdzić dostępność poszukiwanej książki
    wpisując jej tytuł, następnie klikając w ten tytuł. Jeżeli książka objęta jest kwarantanną,
    wówczas w strefie uwag, pojawi się informacja dotycząca ograniczeń w
    rozpowszechnianiu – KWARANTANNA. Czytelnik nie ma możliwości rezerwacji książek
     poprzez katalog on-line.
4. Czytelnik oraz bibliotekarz ma obowiązek przebywania w przestrzeni bibliotecznej
    w  maseczkach i rękawiczkach (wyjątek stanowi sytuacja, gdy czytelnik znajduje się
    w grupie osób, które nie mają obowiązku  noszenia maseczki).
5.  Kontakt czytelnika z bibliotekarzem odbywa się poprzez przesłonę ochronną (np. z pleksi)
    w punkcie zwrotu czy odbioru książek (np. na ladzie bibliotecznej).
6. Należy zachować bezpieczną odległość, szczególnie gdy użytkownik przejawia objawy
    choroby lub znajduje się w grupie osób, które nie mają obowiązku noszenia maseczki.
7. Przyjęte/zwrócone książki  od czytelnika  podlegają 14-dniowej kwarantannie.
8. Odizolowane egzemplarze należy wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia
    kwarantanny, a po tym okresie włączyć do użytkowania.
9. Pracownicy i użytkownicy bibliotek powinni bezwzględnie stosować się do zasad
    profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny
    i Ministerstwo Zdrowia.
10.Należy przestrzegać zasad higieny osobistej zgodnie z instrukcjami dotyczącymi higieny
     rąk, dezynfekcji dłoni, sposobu zakładania i zdejmowania rękawiczek i masek ochronnych
     rekomendowanymi przez Bibliotekę (dostępne na stronie GIS).
11.Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu oraz Filia Biblioteczna w Chojnie czynna
     jest dla czytelnika od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16: 00, z przerwą   
     na dezynfekcję od 12:30 do 13:00.
12.Wraz ze zmianą sytuacji rozprzestrzeniania się epidemii zasady korzystania z zasobów
     Biblioteki ulegną zmianie.

Pakosław, dnia 29.04.2020r.
Zatwierdził :

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
Halina Kusz

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego zasady i warunki korzystania
z Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu oraz Filii Bibliotecznej w Chojnie

 

Cennik opłat pobieranych przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Pakosławiu i Filię Biblioteczną w Chojnie

Wprowadza się cennik opłat za :

  1. Wysłane monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych – koszty przesyłki pocztowej,
  2. Uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych – Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
  3. Sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej),
  4. Jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Pakosław za wypożyczone materiały biblioteczne pobierana jest zryczałtowana kaucja w wysokości 20 zł za każdy wypożyczony tom.

Pakosław, dnia  29.04.2020r.
Zatwierdził :

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
Halina Kusz