Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin korzystania ze zbiorów

Czcionka:

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAKOSŁAWIU ORAZ FILII BIBLIOTECZNEJ W CHOJNIE

I. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki

 1. Z Biblioteki mogą korzystać wszystkie osoby, które skończyły 7  lat.
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 3. W Bibliotece prowadzona jest rejestracja czytelników i wypożyczeni.
 4. Przy zapisie do Biblioteki:
  1. od uczniów klas I-III szkół podstawowych wymagana jest zgoda rodziców (opiekunów)
   i podpis poręczający zobowiązanie materialne
  2. uczniowie wyższych klas szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych muszą okazać ważną legitymację szkolną
  3. osoby pełnoletnie dowód osobisty

Po wypełnieniu karty zapisu czytelnik zobowiązuje si ę własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej.

 1. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

 

II. Porządek ogólny

 1. Czytelnicy obowiązani są zachować się w Bibliotece w sposób odpowiadający charakterowi tej instytucji.
 2. W Bibliotece obowiązuje cisza, spożywanie posiłków i palenie papierosów jest niedozwolone.
 3. Czytelnik wnoszący własne książki lub inne materiały biblioteczne spoza zbiorów Biblioteki obowiązany jest zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.
 4. W razie nieprzestrzegania przez czytelnika przepisów niniejszego regulaminu Kierownik Biblioteki może ograniczyć prawa czytelnika lub całkowicie pozbawić go możliwości korzystania z Biblioteki.

 

III. Odpowiedzialność za wypożyczone dzieła

 1. Czytelnicy obowiązani są troskliwie obchodzić się z materiałami, które zostały im udostępnione, szanować zbiory biblioteczne, dbać o mienie społeczne.
 2. Zauważone uszkodzenia czytelnik powinien natychmiast po otrzymaniu dzieła wskazać bibliotekarzowi, w przeciwnym razie ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. W razie uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonej książki czytelnik jest zobowiązany odkupić identyczne wydanie. Jeżeli dzieło jest niedostępne na rynku księgarskim, Biblioteka wyznacza ekwiwalent pieniężny, który może równać się 10-krotnej aktualnej wartości zagubionej książki.

 

IV. Korzystanie z Biblioteki

 1. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.
 2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczać 10 woluminów.
 3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 31 dni.
 4. Biblioteka może prolongować termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania innych czytelników. Czas prolongaty wynosi 14 dni.
 5. Kierownik Biblioteki może ograniczyć termin wypożyczania tytułów szczególnie poszukiwanych.
 6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 7. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w punkcie 16 lub w innych sytuacjach (punkt 18) Biblioteka będzie wysyłać pisemne upomnienie.  Czytelnik obowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu upomnienia zwrócić książki do Biblioteki.

 

V. Książka wniosków i uwag

 1. W Bibliotece znajduje się książka, do której czytelnicy mogą wpisywać wnioski uwagi dotyczące funkcjonowania Biblioteki. Kierownik Biblioteki w ciągu dwóch tygodni od daty wpisu,  opatrzonego imieniem i nazwiskiem oraz adresem czytelnika, udzieli odpowiedzi ustnej lub pisemnej.