Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Chojnie

 

Regulamin korzystania z boiska sportowego

przy Szkole Podstawowej w Chojnie.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chojnie, zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu         i jego trwałości.
 2. Zarządcą obiektu, zwanym dalej Zarządcą jest Ośrodek Kultury i Rekreacji                  w Pakosławiu.
 3. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
 4. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości          i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 

 1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:

- obiekt jest ogólnodostępny,

- z obiektu można korzystać do godziny 22°°,

- dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,

- dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie,

- wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu.

- osoby nie zorganizowane, korzystające z boiska ponoszą odpowiedzialność we własnym zakresie,

- zajęcia grupowe dzieci i młodzieży mogą odbywać siętylko pod opieką uprawnionego nauczyciela, trenera – instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących,

- użytkownicy powinni sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będą korzystać i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt Zarządcy obiektu.

 

 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu:

- jeżeli z wnioskiem do Zarządcy wystąpi określona imiennie grupa osób,

- na czas nie dłuższy niż 1,5 godziny.

 

 1. Podstawowe obowiązki użytkownika:

- przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,

- korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

- przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

- niezwłoczne informowanie Zarządcy o wszelkich uszkodzeniach urządzeń , a także innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

 

 

 

 

 

 1. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

- przebywania w stanie nietrzeźwym,

- spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,

- palenia papierosów,

- wprowadzania zwierząt,

- zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,

- poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenia nawierzchni boiska i innych urządzeń,

- wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp., wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału.

- zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi.

 

III. SANKCJE  I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Zarządca odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:

- złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,

- pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika.

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.
 3. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.               W przypadku osób niepełnoletnich  za uszkodzenia odpowiadają ich opiekunowie lub rodzice.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu należy zgłaszać Zarządcy.
 2. Boisko czynne jest przez cały tydzień.
 3. Planowane zajęcia szkolne dla uczniów od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500

 

 

 

 

                                                                                              Dyrektor

                                                                                              Ośrodka Kultury i Rekreacji

                                                                                              w Pakosławiu