Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Działalność

Czcionka:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu stara się być dla każdego członka społeczności lokalnej miejscem otwartym i przyjaznym. Bibliotekarze nie ograniczają swojej pracy do niezbędnego minimum, lecz kierują się zasadą konieczności dokładnego poznania potrzeb i oczekiwań swoich użytkowników i ich indywidualnego traktowania.

            Naszym celem jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie określonych potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, poprzez udostępnianie: książek, czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu naszym mieszkańcom oraz stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

            W planie rozwoju biblioteki chciałybyśmy obrać strategię, która pozwoli nam na wykorzystanie naszych silnych stron, a także szans jakie istnieją w otaczającej nas społeczności. Działania te pozwolą na dynamiczny rozwój instytucji, odnajdywania nowych sfer działalności, np. dotyczących „wiedzy lokalnej”, poszukiwanie nowych grup użytkowników (np. osób starszych i niepełnosprawnych) i kierowanie do nich bezpośrednich usług.

            Pragniemy być otwartym miejscem wymiany poglądów. Będąc instytucją publiczną, za niezwykle ważną uznajemy współpracę z najbliższym otoczeniem, co ma sprzyjać budowaniu więzi społecznych oraz podejmowaniu dyskusji o najważniejszych problemach społeczności lokalnej.

 

 

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej

w Pakosławiu w 2014 roku

 

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej to głównie realizacja zadań określonych   w statucie biblioteki oraz w regulaminie organizacyjnym, czyli gromadzenie, opracowanie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie i rozwijanie czytelnictwa, popularyzacja książki, prowadzenie działalności informacyjnej.

Mając na uwadze cele i zadania biblioteki : udostępniamy zbiory biblioteczne, prowadzimy dokumentację udostępniania zbiorów bibliotecznych (dziennik biblioteki, rejestr  korzystających z kącika czytelniczego, zeszyt udostępnionych informacji).

Prowadzimy kontrolę terminowości zwrotu książek oraz egzekwowanie należności  z tytułu ich zniszczenia lub zagubienia. Prowadzimy bieżącą kontrolę stanu zbiorów i ich ustawienia na półkach.

Stan księgozbioru na koniec 2014 roku wynosił :

-  ogółem 35.727 woluminów

-  GBP     17.152 woluminów

-  Filia     18.575 woluminów

W ciągu 2014 roku księgozbiór wzrósł ogółem o 844 książki w tym :

- w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu o 412 książek,

- w Filii Bibliotecznej w Chojnie o  432 książki.     

Jest to księgozbiór coraz bardziej atrakcyjny, staramy się systematycznie spełniać wymagania i zainteresowania naszych czytelników.

W 2014 roku z zakupu przybyło 789 książek ( w tym ze środków Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego  –  430 książek). Dotacja ministerialna w 2014r. wynosiła  - 7.820,00zł.

Zakup książek na 100 mieszkańców w 2014 roku wynosił ogółem : 16,43.

Uzupełniając księgozbiór brałyśmy szczególnie pod uwagę zainteresowania            i zapotrzebowania czytelnicze naszych użytkowników. Wzbogacone zostały takie działy popularnonaukowe jak : ekonomia, rolnictwo, ekologia, historia, psychologia, pedagogika, nauka o literaturze, geografia. Księgozbiór opracowywany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Prowadzimy dwa rodzaje katalogów : alfabetyczny i rzeczowy.

Liczba  prenumerowanych  czasopism, łącznie w  dwóch    placówkach  to 19 tytułów, w tym:

- w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu - 10 tytułów,

- w Filii Bibliotecznej w Chojnie -  9 tytułów

Liczba czytelników w 2014 roku wynosiła :

- ogółem  - 1.037

- GBP -  511

- Filia -   526

Liczba czytelników na 100 mieszkańców w 2014 roku wynosiła - 21,59.

Struktura czytelników według wieku w 2014 roku kształtowała się następująco :

  •   do lat 5         -  43
  •   6 - 12 lat     -  274
  •  13 – 15l at      - 94
  •  16 - 19 lat      – 83
  •  20 - 24 lata    – 85
  •  25 - 44 lata  – 280
  •  45 - 60 lat    – 112
  • powyżej 60 lat – 66

Liczba wypożyczeń w 2014 roku przedstawia się następująco:

- ogółem  - 24.311

- GBP  - 12.229

- Filia – 12.082

Liczba książek udostępnionych na miejscu - 506, w tym w bibliotece 237 książek, w filii 269 książek.

Głównym źródłem udzielanych informacji w bibliotece jest księgozbiór podręczny, który jest systematycznie uzupełniany i wzbogacany w nowe pozycje ukazujące się na rynku  księgarskim.

 

Udostępnianie czasopism : ogółem 5.609

-  na miejscu – 4.743

-  na zewnątrz   - 866

Filia Biblioteczna w Chojnie zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu w ramach programu „Ikonka”.  W 2014 roku z Internetu skorzystało 27 użytkowników.

W ramach działalności kulturalno - edukacyjnej w 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna
w Pakosławiu zorganizowała spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Lingas - Łoniewską,   trzy  spektakle teatralne pt.: „Tajemnica zaginionych liter” , „Tygrysek ze Stumilowego Lasu” oraz „Cudowna lampa Aladyna” ( to ostatnie sfinansowała Rawicka Biblioteka Publiczna). Ponadto mieliśmy okazję gościć w naszej bibliotece Panią Zdzisławę Ostrowską, która wystąpiła z prelekcją na temat zasad zdrowego odżywiania się i prowadzenia odpowiedniego  stylu życia. W Filii Bibliotecznej w Chojnie dzieci uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym pt. „Tajemnica zaginionych liter”. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu można było zwiedzać następujące wystawy: „Santo Subito” -  wystawa poświęcona Kanonizacji Jana Pawła II, wystawa rocznicowa poświęcona Ewie Szelburg Zarembinie, wystawa poświęcona Powstaniu Warszawskiemu w 70 r. jego wybuchu, wystawa rękodzieła mieszkanki Chojna – Pani Alicji Gniazdowskiej pt. „Igłą malowane” oraz wystawa pt. „Inwestycje, które zmieniły Gminę Pakosław”. W Filii Bibliotecznej w Chojnie można było podziwiać wystawy: „Polowanie z aparatem – Jesień w lesie”, „Inwestycje, które zmieniły Gminę Pakosław”   oraz „Igłą malowane”. Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu była współorganizatorem Ferii zimowych, „Sierpniowych czwartków” oraz IV Turnieju Wsi Gminy Pakosław. Oprócz tego Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu wspiera wiele imprez organizowanych na terenie Gminy Pakosław i nie tylko ( np. „Dni Pakosławia w Wiśle”). W ramach ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego uczestniczyliśmy w Narodowym Czytaniu „Trylogii” Henryka Sienkiewicza oraz w akcji sadzenia „Dębów Wolności”.
                  W ramach edukacji bibliotecznej i przysposobienia czytelniczego Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu przeprowadziła 6 lekcji bibliotecznych, w Filii Bibliotecznej w Chojnie było ich  13.
Zorganizowała  wystawki okolicznościowe i rocznicowe . Filia Biblioteczna w Chojnie przyjęła 7  wycieczek do biblioteki. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu oraz Filia Biblioteczna w Chojnie były  organizatorem 14 głośnych  czytań bajek dla dzieci w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

            Biblioteka współpracuje ze szkołami, udziela pomocy dzieciom i młodzieży  w przygotowaniach do różnego rodzaju konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Bierze udział   w rozpowszechnianiu konkursów organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną   i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Sporządziła : Agnieszka Jeziorska