Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"LAUR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE PAKOSŁAW"

Czcionka:

REGULAMIN PLEBISCYTU
„LAUR  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  I  AKTYWNOŚCI  SPOŁECZNEJ 
W  GMINIE PAKOSŁAW”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Plebiscytu jest Gmina Pakosław zwana dalej Organizatorem.
 2. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 1 października do 15 grudnia
  każdego roku.
 3. Plebiscyt będzie prowadzony poprzez wydawaną w Gminie Pakosław Gminną
  Gazetę Samorządową „Pakosław i Okolice”, a także  stronę internetową Gminy Pakosław : www.pakoslaw.pl  oraz Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu : www.pakoslaw.naszaplacowka.pl
 4. Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia Plebiscytu prowadzi powołana przez Wójta Gminy Pakosław Kapituła Plebiscytu w składzie:

- Mirosław Biechowiak - Przewodniczący Rady Gminy – przewodniczący,

- Kazimierz Chudy – Wójt Gminy – członek,

- Danuta Pietruszka- Orozco – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - członek,

- Paweł Matysiak – Radny Powiatu Rawickiego – członek,
- Halina Kusz – Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji – członek.

II. CELE PLEBISCYTU

 1. Mając na uwadze promowanie i nagradzanie ludzi aktywnych i zaangażowanych
  w rozwój i promocję Gminy Pakosław, którzy w różnych społecznie cenionych formach działalności wyróżniają się na tle innych, organizowany jest Plebiscyt
  „Laur Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej w Gminie Pakosław”, czyli głosowanie na przedsiębiorców, rolników, sportowców, społeczników, działaczy kultury, mogących stanowić przykład dla innych i wzór do naśladowania. Plebiscyt służy popularyzacji aktywnych osób i ich działań.

III. ZASADY PLEBISCYTU. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PLEBISCYCIE

 1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
 2. Listę nominowanych do tytułu tworzą osoby biorące czynny udział w Plebiscycie zgłaszając kandydatów w danej kategorii.
 3. Kandydatami w Plebiscycie nie mogą być laureaci Plebiscytu z poprzednich lat.
  Lista laureatów z lat poprzednich stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
 4. Kapituła Plebiscytu zastrzega sobie prawo weryfikacji przesłanych zgłoszeń.
 5. Kapituła Plebiscytu ma prawo usunąć z udziału w Plebiscycie osoby, które w rażący sposób naruszały prawo lub z innej ważnej przyczyny nie mogą zdaniem Kapituły brać udziału w Plebiscycie. Decyzja Kapituły jest ostateczna.
 6. Plebiscyt odbywa się w pięciu kategoriach:

            a) Dynamiczny Przedsiębiorca - w tej kategorii wyłonimy właścicieli lub           współwłaścicieli firm istniejących co najmniej od dwóch lat, którzy prowadzą     działalność na terenie Gminy Pakosław oraz  poprzez swoje produkty i usługi          przyczyniają się do promocji gminy. Kandydatów oceniajmy pod kątem ich             przedsiębiorczości, strategii firmy, a także innowacyjności. To, co zdecyduje
            o zwycięstwie, to także  relacje przedsiębiorcy z pracownikami i lokalną   społecznością.

b) Dynamiczny Rolnik - w tej kategorii wyłonimy rolnika, który znakomicie prowadzi swój rolniczy biznes, który zarządza gospodarstwem jak firmą lub właściciela mniejszego gospodarstwa dominującego w uprawach i hodowli, który
z przedsiębiorczym podejściem świetnie znajduje dla siebie przestrzeń na rynku. Wyłonimy rolnika, którego warto pokazać jako przykład solidnej pracy.
Zachęcamy do zgłaszania rolników wyróżniających się na naszych wsiach.

            c) Sportowiec Roku - w tej kategorii wyłonimy najlepszego sportowca danego roku kalendarzowego w Gminie Pakosław. Kandydatem może być sportowiec, który          wyróżnił się swoimi dokonaniami sportowymi oraz reprezentuje naszą gminę na zewnątrz. Należy wybrać tego, kto Waszym zdaniem robi to najlepiej. Przekonajmy się, który sportowiec w naszej gminie cieszy się największym uznaniem kibiców
            i zasłużył na wyróżnienie.

            d) Działacz Kultury - w tej kategorii wyłonimy osobę, która wyróżnia się pracą na rzecz  rozwoju i popularyzacji kultury, której praca przynosi korzyść społeczeństwu. Kandydatów oceniajmy za zasługi dla miejscowej kultury, za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu, ochronie i organizowaniu  kultury na terenie Gminy Pakosław.

            e) Społecznik - w tej kategorii wyłonimy osobę, która w swoich lokalnych społecznościach – radach sołeckich, kołach gospodyń wiejskich, ochotniczych strażach pożarnych, klubach sportowych, seniorów, stowarzyszeniach i innych organizacjach, poświęca bezinteresownie swój czas, swoje doświadczenie i tym samym pomaga innym. Teraz my – społeczeństwo – możemy wyrazić swoją wdzięczność.

            W związku z powyższym zapraszamy do typowa­nia osób, które Państwa zdaniem zasługują na to wyróżnie­nie.

IV. GŁOSOWANIE

 1. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem oryginalnych wzorów kart zgłoszenia  dostępnych w Urzędzie Gminy w Pakosławiu, Ośrodku Kultury
  i Rekreacji w Pakosławiu oraz na stronach internetowych www.pakoslaw.pl  ; www.pakoslaw.naszaplacowka.pl
 2. Prawidłowo oddanym głosem jest głos złożony na oryginalnym wzorze  karty zgłoszenia  w Urzędzie Gminy w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław (sekretariat), Ośrodku Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4,
  63-920 Pakosław, lub przesłany drogą pocztową, w terminie do dnia 15 grudnia,
  do godz.:15:00. Decyduje data wpływu do Organizatora.
 3. Na jednej karcie zgłoszenia głosujemy na jednego kandydata w jednej kategorii Plebiscytu.
 4. Uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów na oryginalnych wzorach kart zgłoszenia.
 5. Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury do Plebiscytu jest dostarczenie
  do Organizatora Plebiscytu następującego dokumentu:

- karta zgłoszenia zawierająca dane kandydata , dane zgłaszającego, krótką notkę
biograficzną kandydata wraz z uzasadnieniem – opisem działalności kandydata,
(wzór – Załącznik Nr 1 do Regulaminu).

 1. Zgłoszenie należy wypełnić w sposób czytelny – np. komputerowo lub pismem drukowanym.
 2. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, biorący udział
  w organizacji i przeprowadzeniu Plebiscytu.
 3. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, który powinien zawierać:

- datę liczenia głosów,

- liczbę nadesłanych kart zgłoszeń, spełniających wymogi Regulaminu,

- podpisy wykonujących w/w czynności.

V. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW PLEBISCYTU

 1. Laureatami Plebiscytu zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę głosów.
 2. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się podczas Koncertu Noworocznego.
 3. Wyniki Plebiscytu zostaną podane do publicznej wiadomości także poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora Plebiscytu :  www.pakoslaw.pl oraz na stronie Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu www.pakoslaw.naszaplacowka.pl
 4. Oceniając zgłoszenie członkowie Kapituły Plebiscytu będą zwracać szczególną
  uwagę na:

- spełnienie wymogów formalnych przez zgłaszającego (opisanych w punkcie
III i IV Regulaminu),

- treść uzasadnienia – opis działalności kandydata.

 1. Dla laureatów Plebiscytu przewidziano statuetki.

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W GŁOSOWANIU

 1. Organizator oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz że dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
 2. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, ma charakter dobrowolny. Akceptując udział
  w Plebiscycie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
  w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu.
 2. Organizatorowi przysługuje wyłącznie prawo wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,
  w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie.
 4. Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi Plebiscytu :  Urząd Gminy w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław,
  tel. 65 5478 332 lub Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4,
  63-920 Pakosław, tel. 65 5478 478.
 5. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Plebiscytu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Załącznik Nr 1 do Regulaminu Plebiscytu
                                                                                                              ”Laur Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej
w Gminie Pakosław” (Regulamin dostępny jest
na stronie internetowej : www.pakoslaw.pl oraz 
www.pakoslaw.naszaplacowka.pl

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA W PLEBISCYCIE
„LAUR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
W GMINIE PAKOSŁAW”

                                                       

                                                         KANDYDAT

 

 

Imię i nazwisko kandydata

 

 

 

Kategoria Plebiscytu

 

 

Adres kandydata (miejscowość,
kod pocztowy, ulica, numer domu)

 

 

 

Dane kontaktowe kandydata
(numer telefonu, adres e-mail)

 

 

Zgoda kandydata na zgłoszenie
w Plebiscycie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych
z organizacją Plebiscytu.

 

 

                           Data i czytelny podpis kandydata

 

                                                   

                                                    ZGŁASZAJĄCY

 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego

 

 

 

Adres zgłaszającego ( miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu)

 

 

 

Dane kontaktowe zgłaszającego
(numer telefonu, adres e-mail)

 

 

Zgoda zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych
z organizacją Plebiscytu.

 

 

                           Data i czytelny podpis zgłaszającego

 

                     

                    KRÓTKA  NOTKA  BIOGRAFICZNA  KANDYDATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

        UZASADNIENIE  –  OPIS  DZIAŁALNOŚCI  KANDYDATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Załącznik Nr 2 do Regulaminu Plebiscytu
                                                                                                              ”Laur Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej
w Gminie Pakosław” (Regulamin dostępny jest 
na stronie internetowej : www.pakoslaw.pl oraz 
  www.pakoslaw.naszaplacowka.pl

 

LISTA  LAUREATÓW  PLEBISCYTU  Z  POPRZEDNICH  LAT :

 

 1. Bogumiła Głowacz
 2. Robert Lisiecki
 3. Zbigniew Wojtyczka
 4. Przemysław Waściński
 5. Beata Walkowiak
 6. Elżbieta Turbańska
 7. Sołectwo Sowy
 8. Bank Spółdzielczy w Pakosławiu
 9. Agnieszka Konieczna
 10. Dawid Ostrowski