Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"LAUR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE PAKOSŁAW"

Czcionka:

REGULAMIN PLEBISCYTU

„LAUR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
W GMINIE PAKOSŁAW”

 

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. 1 Organizatorem Plebiscytu jest Gmina Pakosław, zwana dalej Organizatorem.
  2. 2 Niniejszy Regulamin określa zasady Plebiscytu.
  3. 3 Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 15 lipca  do 15 grudnia każdego roku.
  4. 4 Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formułę Plebiscytu.

 

 1. Cel Plebiscytu

Celem Plebiscytu jest wyłonienie ludzi aktywnych i zaangażowanych w rozwój
      i promocję Gminy Pakosław.

 

 1. Zasady Plebiscytu
  1. 1 Wójt Gminy Pakosław powołuje Kapitułę Plebiscytu i określa terminy spotkań w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Plebiscytu „Laur Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej w Gminie Pakosław”.
  2. 2 Kapituła Plebiscytu składa się  minimum z 20 osób, w tym przynajmniej
   po 1 przedstawicielu z każdej miejscowości z Gminy Pakosław (może to być sołtys lub radny).
  3. 3 Kapituła Plebiscytu określi kategorie Plebiscytu.
  4. 4 Przewodniczącym Kapituły Plebiscytu jest Wójt Gminy Pakosław, zastępcą przewodniczącego jest dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu.
  5. 5 Kapituła Plebiscytu pracuje w oparciu o Regulamin Plebiscytu.
  6. 6 Spośród członków Kapituły Plebiscytu zostanie powołana przez Przewodniczącego Kapituły 5 osobowa Komisja Plebiscytowa.
  7. 7 Zadaniem Komisji Plebiscytowej będzie rozpatrzenie pod względem formalnym
   i policzenie kuponów Plebiscytu oraz podsumowanie Plebiscytu.
  8. 8 Plebiscyt składa się z dwóch etapów.
   1. W I etapie Plebiscytu Kapituła tworzy listę nominowanych do tytułu
    w poszczególnych  kategoriach Plebiscytu. Kandydatami do nominowania
    w Plebiscycie, zgłaszanymi przez  Kapitułę, nie mogą być laureaci Plebiscytu
    z poprzednich trzech lat.
   2. W II etapie Plebiscytu można będzie głosować na osoby nominowane
    w poszczególnych  kategoriach w I etapie Plebiscytu w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Ośrodka Kultury
    i Rekreacji w Pakosławiu www.pakoslaw.com, Urzędu Gminy Pakosław www.pakoslaw.pl lub dostarczając wypełniony formularz do Ośrodka Kultury
    i Rekreacji w Pakosławiu ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław do dnia
    15 grudnia każdego roku.
  9. 9 Kapituła Plebiscytu zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń przesłanych
   w II etapie Plebiscytu oraz prawo do usunięcia z udziału w Plebiscycie osoby, które w rażący sposób naruszyły prawo lub z innej ważnej przyczyny nie mogą zdaniem Kapituły brać udziału w Plebiscycie. Decyzja Kapituły jest ostateczna.

 

 1. Zasady głosowania w Plebiscycie
  1. 1 Głosowanie w ramach II etapu rozpocznie się w dniu 1 października, a zakończy
   w dniu 15 grudnia każdego roku.
  2. 2 Głosowanie w ramach II etapu Plebiscytu odbywać się będzie dwoma metodami:
   - za pośrednictwem specjalnie do tego przeznaczonych formularzy dostępnych 
   w Urzędzie Gminy Pakosław, Ośrodku Kultury i Rekreacji w Pakosławiu,

- poprzez wypełnienie formularza w formie elektronicznej umieszczonego na stronie www.pakoslaw.com, www.pakoslaw.pl

 1. 3 Prawidłowo oddanym głosem jest głos złożony w formie papierowej bezpośrednio
  w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Pakosławiu ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław, przesłany pocztą na w/w adres lub w formie elektronicznej w terminie do 15 grudnia każdego roku.
 2. 4 Wypełniony i następnie skopiowany formularz zgłoszenia nie będzie uznawany.
 3. 5 Formularz należy wypełnić w sposób czytelny.
 4. 6 W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć osoby biorące udział w organizacji
  i przeprowadzeniu Plebiscytu.
 5. 7 I etap powinien być udokumentowany protokołem z posiedzenia Kapituły Plebiscytowej.
 6. 8 Liczenie głosów z II etapu zostanie udokumentowane protokołem sporządzonym przez Komisję Plebiscytową, który powinien zawierać datę liczenia głosów, liczbę nadesłanych formularzy spełniających wymogi Regulaminu oraz podpisy osób wykonujących w/w czynności.

 

 1. WYWOŁANIE ZWYCIĘZCÓW
  1. 1 Laureatami Plebiscytu w poszczególnych konkurencjach zostaną osoby, które
   w II etapie uzyskają największą liczbę głosów w danej kategorii.
  2. 2 W przypadku otrzymania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby głosów, laureat zostanie wyłoniony drogą losowania podczas posiedzenia Kapituły.
  3. 3 Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się podczas Koncertu Noworocznego.
  4. 4 Wyniki Plebiscytu zostaną podane do publicznej wiadomości także poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Gminy Pakosław: www.pakoslaw.pl oraz na stronie Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu  : www.pakoslaw.com
  5. 5 Dla laureatów Plebiscytu przewidziano statuetki.
    
 2. WARUNKI  UCZESTNICTWA W GŁOSOWANIU
  1. 1 Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, w związku z Plebiscytem, będzie administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
  2. 2 Akceptując udział w Plebiscycie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

 

 1. POSTANOWEINIA KOŃCOWE
  1. 1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnicy  w Plebiscycie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu.
  2. 2 Organizatorowi przysługuje wyłącznie prawo wyłonienia zwycięzców Plebiscytu
   w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
  3. 3 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
   o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie.
  4. 4 Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi Plebiscytu: Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4,
   63-920 Pakosław, tel. 65 54 78 478 / 605 441 997
  5. 5 Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Kapituła Plebiscytu.
  6. 6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

LISTA LAUREATÓW PLEBISCYTU Z POPRZEDNICH 3 LAT - tj. 2015-2017

STWORZONA DLA POTRZEB ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PLEBISCYTU
„LAUR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
W GMINIE PAKOSŁAW”  W 2018 ROKU

 

Arkadiusz Leciejewski – 2015r.

Karolina i Tobiasz Małeccy – 2015r.

Michał Handke – 2015r.

Jan Turbański – 2015r.

Mieczysława Plewa – 2015r.

Walenty Mądry – 2016r.

Krystyna Tyczyńska – 2016r.

Sołectwo Zaorle – 2016r.

Paulina Przewoźna – 2016r.

Anna i Tomasz Skowrońscy – 2016r.

Regionalny Zespół Chojnioki – 2017r.

Barbara i Łukasz Samol – 2017r.

Przemysław Waściński – 2017r.

 

 

 

                                                                                            

                                                                          

ZAŁĄCZNIKI:

Kupon konkursowy - edycja 2018r.

Utworzono dnia 27.09.2018, 11:18